KVKK Aydınlatma Metni

  1. Homepage
  2. KVKK Aydınlatma Metni

DOKTORUMSUN SAĞLIK VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ MEDİKAL ORGANİZASYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

  1. İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doktorumsun.com (Doktorumsun Sağlık ve Teknoloji Hizmetleri Medikal Organizasyon Dış Ticaret Limited Şirketi) tarafından hazırlanmıştır.

2. Doktorumsun.com kullanıcılarına ait; ad soyad, ikametgah adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, sosyal medya platformlarındaki kullanıcı bilgileri ve benzeri kişisel verileri gerekli durumlarda ;

              a. Uzmanlar ile üyelerin/kullanıcıların iletişim kurabilmesi,

              b. Doktorumsun.com ile üyelerin/kullanıcıların iletişim kurabilmesi,

             c. Site üzerinde bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

              d. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

              amaçlarıyla kullanılabilir.

3. Yukarıda belirtilen  kişisel veriler, KVKK 5. Maddesinde belirtilen ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ ve ‘‘ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak Doktorumsun.com web sitesi üzerinden yazılı olarak otomatik olarak kullanılmaktadır.  

4. Ancak, Doktorumsun.com kullanıcılara ait, KVKK 6.Maddesinde belirtilen ve özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edilenSağlık durumları, ırkı, inançları, kılık ve kıyafetleri, dernek/vakıf/sendika üyeliklerini, cinsel hayatını, siyasi düşüncesini ve biyometrik ve genetik verilerini’’ kullanıcıların yazılı açık rızasını alarak kullanılabilecektir.   

5. Doktorumsun.com, kullanıcılara ait işlediği kişisel verileri kullandıkları amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Kişisel verilerin kullanılma sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel veriler kullanıcıların talebi üzerine Doktorumsun.com tarafından silinir, yok edilir veya anonim haline getirilir.

6. Doktorumsun.com tarafından kullanıcılara yönelik kullanılmış olan kişisel veriler, sözleşmenin ifası için gerekli olan diğer taraf dışında, kullanıcıların açık rızası olmadıkça, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak, KVKK 8. Maddesinde belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde kullanıcının açık rızası aranmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bu durumlar;

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi ( Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,  Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,  denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması )

b. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e. Kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f. Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

7. Kullanıcı, Doktorumsun.com’a başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir;

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

    öğrenme,

d. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

f.  Kişisel verilerinin düzeltilmesini, silinmesini ve yok edilmesini isteme,

g. Kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarar doğmuşsa zarar için tazminat talep etme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

8. Kullanıcılar, yukarıdaki madde kapsamında talep edebilecek haklarını, ‘‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe’’ göre ‘‘ Merkez Mah. Halitpaşa Cad. Sinan İş Merkezi APT NO:40/5 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL’’ adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@doktorumsun.com e-posta adresine iletebilirler.

Translate »